Politika spoločnosti

Politika kvality

BJ Energy sa svojou politikou kvality zaväzuje plniť požiadavky zákazníka a zainteresovaných strán kvalitnou a včas prevedenou prácou s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť spoločnosti, dlhodobý, úspešný a komplexný rozvoj v rámci celého spektra podnikateľských aktivít spoločnosti. Vo vzťahu k zákazníkom sa snažíme preferovať solídnosť a korektnosť a spolu s vysokou odbornosťou a dôkladnosťou neustále dbať o ich spokojnosť. Nemenej dôležité je vytváranie vzájomne výhodných vzťahov so svojimi obchodnými partnermi a dodávateľmi.

Environmentálna politika spoločnosti

Základnou filozofiou spoločnosti BJ Energy v oblasti životného prostredia je minimalizovanie negatívnych vplyvov pracovnej činnosti na životné prostredie.

Našou snahou je zabezpečiť ochranu životného prostredia, vrátane prevencie znečisťovania životného prostredia, realizovať hospodárne opatrenia v oblasti spotreby energie a produkcie odpadov a to predovšetkým zvýšením efektívnosti našich výrobno-technologických procesov.

Predchádzame znečisteniu životného prostredia minimalizovaním negatívnych dopadov činnosti spoločnosti a aj vzdelávaním zamestnancov v otázkach ochrany životného prostredia a zvyšovania ich environmentálneho povedomia.

BOZP

Politika BOZP deklaruje postoj BJ Energy k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, najmä vytváraním optimálnych podmienok pre bezpečnú a zdravie neohrozujúcu prácu. BOZP je v systéme riadenia spoločnosti rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou pracovných povinností vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia.

Zabezpečujeme zamestnancom potrebné technické, organizačné, finančné a personálne predpoklady pre bezpečné pracovné prostredie, pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia a rozvíjame ich povedomie o zásadách BOZP, aby viedli k bezpečnej práci, ochrane zdravia a výchovne pôsobíme k používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci.