Certifikované zváranie

Zváracie služby sú jednou z komplexných služieb a hlavných služieb poskytovaných spoločnosťou BJ Energy. Okrem zvárania ponúkame napríklad aj kompletizačné práce a povrchovú úpravu výrobkov. Nami vyrobené stroje a zariadenia spĺňajú najvyššie nároky súčasného priemyslu.

Investujeme do vedomostí, zručností a certifikácií našich pracovníkov, čo nám umožňuje odlíšiť sa vysokou kvalitou pri zváraní materiálov.

Naše produkty a služby poskytujeme v kvalite zodpovedajúcej medzinárodným normám a štandardom. Kvalita zvárania je zaručená dodržiavaním požiadavkou normy ISO 3834 – 2, kvalita výroby oceľových a pridružených výrobkov je certifikovaná podľa EN 1090 – 1 EXC4 a železničných koľajových vozidiel ISO EN 15085 – 2 CL 1.

POŽIADAVKY NORMY ISO 3834 – 2

Kvalita našich zváracích služieb je nepretržite kontrolovaná a vykonávaná podľa nasledujúcich kritérií:

  • optimálna príprava zvárania a tavné zváranie kovových materiálov je v súlade s normou ISO 3834-2.
  • zváranie materiálov certifikovaným postupmi zvárania WPQR realizujeme v súlade s podrobnými zváracími kvalifikáciami a certifikáciami zváracieho personálu s prihliadnutím na proces WPS
  • medzinárodní zváračskí technológovia (International Welding Technologists – IWT) a medzinárodní zváračskí inžinieri (International Welding Engineers – IWE) plánujú a monitorujú všetky zváracie projekty a postupy.
CNC zváranie
CNC zváranie

POŽIADAVKY NORMY ISO EN 1090 – 1
Norma EN 1090-1 zabezpečuje správne postupy výroby a kontrolu kvality oceľových a hliníkových konštrukcií a ich komponentov. To znamená, že naši subdodávatelia taktiež spĺňajú túto normu. EXC (trieda 1 – 4) označuje úroveň pracovných postupov a kontrolu kvality od nezaťaženého až po veľmi zaťažované špeciálne konštrukcie.
Hlavným účelom týchto noriem je zabezpečiť, aby bezpečnostné vlastnosti konštrukcií boli na požadovanej úrovni. Tento súbor noriem sa vzťahuje na oceľové konštrukcie a hliníkové stavebné aplikácie a je rozdelený do troch hlavných častí: posudzovanie zhody nosných prvkov, technické požiadavky na oceľové konštrukcie a technické požiadavky na hliníkové konštrukcie.

POŽIADAVKY NORMY ISO EN 15085 – 2
Norma EN ISO 15085 vo svojich ustanoveniach špecifikuje požiadavky na proces zvárania železničných koľajových vozidiel a ich častí. Nastavenie systému zvárania koľajových vozidiel v súlade s normou ČSN EN 15085 zabezpečuje, že kvalita zvarov konečného výrobku bude zodpovedať požadovaným kritériám.

  • Certifikácia zavedeného systému treťou nezávislou odborne spôsobilou stranou je objektívnym dôkazom funkčnosti a kompatibility systému s požadovaným predpisom;
  • Zvýšenie efektívnosti nielen v procese zvárania, ale i v nadväzujúcich procesoch;
  • Zvýšenie dôvery verejnosti, regulátorov i štátnych kontrolných orgánov k výrobcovi, ktorý zabezpečuje procesy pre zváranie v oblasti koľajových vozidiel;
  • Zavedenie štandardného systému kompatibilného s požiadavkami a praxou v krajinách EÚ.

Taktiež vyhovujeme požiadavkám na nedeštruktívne testovanie (NDT) vykonávané oprávnenými orgánmi. Testy zahŕňajú vizuálnu, magnetickú, ultrazvukovú a röntgenovú kontrolu pre ťažko zaťažované konštrukcie a tlakové zariadenia.